รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ปรีชา ศรีจันทร์ฉาย (เปลียว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
อีเมล์ : O_piaw_me_nu51@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เจไทยแอนด์โกร จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 พ.ย. 2555,21:30 น.   หมายเลขไอพี : 125.25.154.91


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล