กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอังสุดา สิงห์ใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089 - 272 - 4161
อีเมล์ : aung508@gmail.com

นายธรรมรักษ์ แก้วใจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0820708205