ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอังสุดา สิงห์ใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรเดช คำคุ้ม