คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899598195

นายปรานี เสียงดัง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางทัดดาว สุวิมล
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสายทอง คล้ามนฤมล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสุจินดา จิตต์มั่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสำเภา เกรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0897682567
อีเมล์ : krudang2515@gmail.com