ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร ปั้นม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอำพรรณ ไพเราะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางปภศร ดิษบรรจง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางทัดดาว สุวิมล
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอุทัยวรรณ แก้วเปี้ย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป