คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร ปั้นม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819538653
อีเมล์ : vi_chen.p@hotmail.com

นางอำพรรณ ไพเราะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางทัดดาว สุวิมล
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอุทัยวรรณ แก้วเปี้ย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุจินดา จิตต์มั่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ