กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางโสภิต ผดุงโภชน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 087 - 208 - 4645
อีเมล์ : SOPIT-PANSA@hotmail.com