กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลอ อุ่นทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 082 - 885 - 6001

นางสุจินดา จิตต์มั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 083 - 870 - 8720
อีเมล์ : sujinda_namrid_8809@hotmail.com

นางสำเภา เกรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 089 - 768 - 2567
อีเมล์ : damming1@hotmail.com