ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสำเภา เกรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุจินดา จิตต์มั่น
ครู คศ.3

นางชลอ อุ่นทอง
ครู คศ.2

กชกร คงทัศน์
อัตราจ้าง