สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีฟ้า   แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
สีเหลือแสดงถึง คุณธรรม 
คบเพลิงสีเหลือง  16 แฉก (ข้างละ 8 แฉก ครู/นักเรียน) แสดงถึงความสว่างไสวด้วยธรรม