พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
4. ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดสารเสพติดและอบายมุขด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. ส่งเสริมกิจกรรมสนองพระราชดำริ และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งโอกาส และทางเลือก เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน
7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
 
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 
2. ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3. ผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
4. โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้