พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ  (Mission)
1.  พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2.  พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
4.  ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดสารเสพติดและอบายมุขด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.  ส่งเสริมกิจกรรมสนองพระราชดำริ และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งโอกาส และทางเลือก เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน
7.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
เป้าประสงค์  (Goal)
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
3.  นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
4.  นักเรียนปลอดสารเสพติดและอบายมุขด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.  นักเรียนสามารถนำกิจกรรมสนองพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
6.  เป็นสถานศึกษาแห่งโอกาส และทางเลือก เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน
7.  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้