ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง กิจกรรมไหว้แม่
10 ส.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
10 ส.ค. 58 เปิดธนาคารโรงเรียน
08 ส.ค. 58 อบรมครูแนะแนว
06 ส.ค. 58 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
10 ก.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
17 ก.ย. 55 ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนน้ำริดวิทยา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 ก.ย. 55 นำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี Best Practice
ให้ครูที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มสาระ จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี Best Practice ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
07 มิ.ย. 55 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
01 มิ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง วันวิสาขบูชา วันงดสูบบุหรี่โลก
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โรงเรียนดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมเปิดโรงพักจำลอง
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ก.พ. 55 ถึง 19 ก.พ. 55 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
09 ก.พ. 55 ถึง 10 ก.พ. 55 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
สนามกีฬา โรงเรียนน้ำริดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 ม.ค. 55 คณะกรรมการมาประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะกรรมการมาประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
20 ม.ค. 55 คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
18 ม.ค. 55 คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะRoving Team จาก สพม.39 ที่มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
16 ม.ค. 55 วันครู
ข้าราชการครูร่วมจัดกิจกรรมวันครู ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 ม.ค. 55 คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
16 พ.ย. 54 สอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนน้ำริดวิทยา
11 พ.ย. 54 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554
หอประชุม โรงเรียนน้ำริดวิทยา
10 พ.ย. 54 ถึง 10 ต.ค. 54 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนน้ำริดวิทยา
28 ต.ค. 54 ถึง 08 พ.ย. 54 จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนน้ำริดวิทยา
โรงเรียนน้ำริดวิทยาเข้าร่วมการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี