ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 54 ถึง 08 พ.ย. 54 จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนน้ำริดวิทยา
โรงเรียนน้ำริดวิทยาเข้าร่วมการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 พ.ย. 54 ถึง 10 ต.ค. 54 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนน้ำริดวิทยา
11 พ.ย. 54 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554
หอประชุม โรงเรียนน้ำริดวิทยา
16 พ.ย. 54 สอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนน้ำริดวิทยา
10 ม.ค. 55 คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
16 ม.ค. 55 วันครู
ข้าราชการครูร่วมจัดกิจกรรมวันครู ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18 ม.ค. 55 คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะRoving Team จาก สพม.39 ที่มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
20 ม.ค. 55 คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะRoving Team จาก สพม.39 มาเยี่ยมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
24 ม.ค. 55 คณะกรรมการมาประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
คณะกรรมการมาประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
09 ก.พ. 55 ถึง 10 ก.พ. 55 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
สนามกีฬา โรงเรียนน้ำริดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18 ก.พ. 55 ถึง 19 ก.พ. 55 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01 มิ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง วันวิสาขบูชา วันงดสูบบุหรี่โลก
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โรงเรียนดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมเปิดโรงพักจำลอง
07 มิ.ย. 55 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
08 ก.ย. 55 นำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี Best Practice
ให้ครูที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มสาระ จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี Best Practice ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
17 ก.ย. 55 ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนน้ำริดวิทยา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 ก.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
06 ส.ค. 58 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
08 ส.ค. 58 อบรมครูแนะแนว
10 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง กิจกรรมไหว้แม่
10 ส.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
10 ส.ค. 58 เปิดธนาคารโรงเรียน