ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ก.ย. 63 รายงานผลการสอบกลางภาค
31 ส.ค. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สัปดาห์สอบกลางภาค
ครูประจำวิชาจัดสอบเองในคาบเรียน
02 ก.ค. 62 ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 62 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
21 มิ.ย. 62 ศึกษาดูงาน
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมรณรงค์เรื่องพลังงานในโรงเรียนหรือนอกรั้วโรงเรียน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day
14 มิ.ย. 62 กิจกรรมรณรงค์เรื่องพลังงานในโรงเรียนหรือนอกรั้วโรงเรียน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
11 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
07 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
07 มิ.ย. 62 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย เครือข่ายสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการขับขี่ปลอดภัย ยาเสพติด และพฤติกรรมรุนแรง
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
06 มิ.ย. 62 โครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์