ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนน้ำริดวิทยา เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2528 โดยเป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 62 คน ต่อมาสภาตำบล       น้ำริดได้จัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 45 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ล้อม ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ยื่นคำร้องต่อกรมสามัญศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ชื่อว่าโรงเรียน       "น้ำริดวิทยา"
              
              เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับที่ 18ของจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดรับนักเรียนชั้นม.1อีก2ห้องเรียนและนักเรียนที่รับโอนมาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์อีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 120 คน ครู-อาจารย์ 8 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2529 จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมด มาทำการสอน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน

             ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 16 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 507 คน จำนวนครู 36 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ 1 คน
             ในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 14 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 437 คน จำนวนครู 32 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
             ปีการศึกษา 2556  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 399 คน จำนวนครู 31 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ
1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
             ปีการศึกษา 2557  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 370 คน จำนวนครู 30 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ
1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
             ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 12ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 370 คน นักเรียนทางเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  7 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  19 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10 คน และโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวะศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 362 คน จำนวนครู 30 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ
3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
             ปีการศึกษา 2559  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 12ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 380 คน  จำนวนครู 30 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ
1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
             ปีการศึกษา 2560  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 12ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 382 คน จำนวนครู 28 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ
1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
             ปีการศึกษา 2561  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 12ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 373 คน จำนวนครู 28 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ
1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
             ปีการศึกษา 2562  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 2 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 12ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 351 คน จำนวนครู 28 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ
1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน