กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทรงพร วังซ้าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089 - 438 - 3213
อีเมล์ : S.vangsai@gmail.com

นายปราณี เสียงดัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : Parnee-01@hotmail.com

นางกัลญา สวนสอน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 089 - 638 - 2550
อีเมล์ : Kan_laya_2523@hotmail.com

นางสาวอลิษา ติ๊บคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1