ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทรงพร วังซ้าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปราณี เสียงดัง
ครู คศ.3

นางกัลญา สวนสอน
ครู คศ.2