กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางขันทอง ฝายนันทะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 083 - 874 - 7334
อีเมล์ : Koonpa2507@hotmail.com

นางสายทอง คล้ามนฤมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 084 - 815 - 3289
อีเมล์ : saithong808@hotmail.com

ครูศศิกร ตระกูลพันธุ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 080 - 685 - 2410

นางน้ำฝน น้อยมาต่วน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 086 - 737 - 4854
อีเมล์ : NAMFONMINTMO@gmail.com