ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางขันทอง ฝายนันทะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุทัยวรรณ แก้วเปี้ย
ครู คศ.3

นายพัลลภ คล้ามนฤมล
ครู คศ.3

นางสายทอง คล้ามนฤมล
ครู คศ.3

ครูสุจิตรา แสนทวีสุข
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรรณ ศรีรักษ์
ครู คศ.3

นางน้ำฝน น้อยมาต่วน
ครู คศ.3

นางสาวอลิษา ติ๊บคำ
ครู คศ.3