กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางน้ำฝน น้อยมาต่วน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 086 - 737 - 4854
อีเมล์ : NAMFONMINTMO@gmail.com

นางอุทัยวรรณ แก้วเปี้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 089 - 439 - 0152

นายพัลลภ คล้ามนฤมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 080 - 789 - 2495

นางสายทอง คล้ามนฤมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 084 - 815 - 3289
อีเมล์ : saithong808@hotmail.com

ครูสุจิตรา แสนทวีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 080 - 685 - 2410

นางสาวณัฐวรรณ ศรีรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 087 - 211 - 1411

นางขันทอง ฝายนันทะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 083 - 874 - 7334
อีเมล์ : Koonpa2507@hotmail.com