ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  โรงเรียนน้ำริดวิทยา  ปีการศึกษา 2563
ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

40

22

62

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

35

33

68

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

26

27

53

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

19

14

33

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

15

17

32

2

รวม

168

149

317

12


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.23 KB