ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  โรงเรียนน้ำริดวิทยา  ปีการศึกษา 2565
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

27

22

49

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

16

26

42

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

39

23

62

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

26

15

41

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

18

16

34

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

23

25

48

2

รวม

149

127

276

12


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.22 KB