ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจิตติมา ศิวาดำรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชิตย์ อินมูล
ครู คศ.3

เมธี เทพาคำ
อัตราจ้าง