กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชนิดาภา พรมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0988609789
อีเมล์ : chani2514@hotmail.com