กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกฤตติกา กาวิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 083 - 870 - 8742
อีเมล์ : nvtoday@hotmail.com

นางทัดดาว สุวิมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 081 - 680 - 0129
อีเมล์ : suvimal_2615@hotmail.com