ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกฤตติกา กาวิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปภศร ดิษบรรจง
ครู คศ.2

นางอำพรรณ ไพเราะ
ครู คศ.3

นางทัดดาว สุวิมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2