ภาพกิจกรรม
ตรวจสารเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน้ำริดวิทยา ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำริดวิทยาจำนวน 71  คน ตามโครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมศิริวัฒน์พัฒนา ผลการตรวจนักเรียนปลอดจากสารเสพทุกคน ทางโรงเรียนน้ำริดวิทยา ขอขอบคุณ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ปลัดอำเภอ นายกเทศบาลตำบลน้ำริด ผู้อำนวยการ รพ.สต.น้ำริด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำริดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุก ๆ ท่าน

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,14:38   อ่าน 19 ครั้ง