ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางขันทอง ฝายนันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 083 - 874 - 7334
อีเมล์ : Koonpa2507@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม ในปี 2553
2 ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม ในปี 2554