ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอลิษา ติ๊บคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 829 - 8733
อีเมล์ : alisanv39@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2552 วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2552 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ครู
2552-2554 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ครู
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนน้ำริดวิทยา ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล ต้นแบบครูไทยตามรอยพ่อของแผ่นดิน สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
2 รางวัลครูดีในดวงใจ
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
4 รางวัลการประกวดสื่อประเภท CAI/WAI ระดับทอง
5 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการ "โครงการยุวชนประกันภัย"
6 ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2549