ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  โรงเรียนน้ำริดวิทยา  ปีการศึกษา 2560
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560
ชั้น ชาย หญิง รวม ทางเลือก ทวิศึกษา
ม. 1 43 39 82 -  
ม. 2 47 28 75 3  
ม. 3 35 32 67 3  
ม. 4 13 25 38 1 6
ม. 5 35 35 73 1 16
ม. 6 28 19 47 6 18
รวม 201 181 382 14 40

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.08 KB